Bredbandsutbyggnad

Bredband via fiber

Nytt 2013-02-07

Ibland känns detta projekt som lus på limsticka. Yngve Näswall och Jan-Erik Carlsson träffade Göran Dahlström Katrineholms kommun för att informera om byalagsarbetet i Björkvik. Se noteringar från träffen

 I våra kontakter med Skanova har vi fått veta att telestationerna: Glindran, Björkvik, Ottekil, Mota och Södermanlands Hovsta är fiberanslutna. Vill du veta mera om Skanovas Byalagskonsept följer du länken Drothem. I detta projekt betalar Skanova ett marknadsvärde för nätet vid övertagandet.

Nytt 2012-11-15

Bredbandsgruppen samlades på BIT-center igår kväll. Vid träffen deltog Jonas Tannlund, Lars Liljegren, Per Wennerholm, Yngve Näswall, Clas Liljeblad, Andreas Assermark, Mattias Claesson, Johan Lagerholm, Patric Ericsson undertecknad Jan-Erik Carlsson.

Byalagen redovisade läget inom resp byalag och Mattias informerade om läget på nationell nivå. Några har kommit längre medan andra är i startgropparna. Vidare diskuterades artikel från Jordbrukaren nr 16 2012.

Följande beslutades:

Yngve Näswall, Andreas Assermark och Jan-Erik Carlsson skall kontakta presumtiva nätägare för att diskutera möjligheter och kostnader.

Jan-Erik Carlsson skall kontakta Utsikt Bredband md anledning av oklara mark- och ersättningsfrågor samt påminna Hans Haglund Katrineholms kommun om fastighetsägarunderlag (enligt träff på Edeby).

Enligt uppgift från Utsikt Bredband har samtliga markägare kontaktats och muntlig genomgång har skett samt justering av sträckningar gjorts. Under de närmsta dagarna kommer markägarna att få den muntliga överenskommelsen i avtalsform vilket tecknas med Katrineholms kommun. Vidare kommer uppgift om ersättningar att avtalas.

Vad är det här för informations?

Byalagen i Björkvik vill att du är med och ansluter din fastighet till fiberburet bredband.

I detta brev försöker vi förklara varför det är viktigt att ta denna chans och hur det kommer att gå till. Avslutningsvis en intresseanmälan för deltagande i byalaget (etapp #1).

Bakgrund

Under året kommer Utsikt, med uppdrag av Katrineholms kommun, gräva fram en fiberkabel mellan Ericsberg och Björkvik. Den kommer följa vägen från Ericsberg, förbi Mörtbol och vidare  över skogen till Tegnebol. Längs kabeln kommer finnas ett antal strategiskt placerade brunnar/anslutningspunkter från vilka vi har möjlighet att ansluta våra fastigheter. Slutpunkten är Björkviks Skola.

Norra Björkvik/Uddens Byalag avser att ansluta vid Björkviks Skola och gå vidare mot Yngerstrand för att därifrån dra vidare till intresserade fastighetsägare.

Det kopparbaserade telenätet har begränsningar, i synnerhet när det handlar om långa avstånd, och därför är det på väg att ersättas runt om i Sverige. Statens mål är att 90% av svenska hushåll ska ha 100 Mbit år 2020 och statsbidrag har (i omgångar) avsatts till detta projekt. Men bidraget är bara tänkt som ett stöd och det krävs att nätägare och konsumenter är med och finansierar utbyggnaden. Bidraget ges ut via Länsstyrelsen och vi som fastighetsägare har möjlighet att få del av detta om vi samverkar i byalag.

Uddens Byalag i Norra Björkvik

Geografiskt område

Utmed kabeln till Björkvik (och även omkring byn) är det på gång att bildas ett antal byalag. Vårt byalag (Uddens Byalag i Norra Björkvik) sträcker sig utmed Yngarens södra strand.

Området vi för närvarande avser att täcka är i grova drag från Olsholme till Marieberg, med avstickare längs Malmövägen, Källstuguvägen samt vägen från Yngerstrand till Grindtorp.

Vi avser även att täcka in området ca 500 m väster om väg 216, från Marieberg till Björkviksgården.

Ekonomisk Förening

Vid ett möte 2012-06-08 bildades ekonomiska föreningen Uddens Byalag med syfte att bygga bredbandsfiber till fastigheter inom ovanstående områden

Planering

Uddens Byalag avser att, i huvudsak och till att börja med, följa denna plan:

Etapp #1:

1. Upprätta lista med intresserade fastighetsägare.

2. Registrera en ekonomisk förening.

3. Anlita en projektör som hjälper oss att projektera, upprätta projektplan och kalkyl.

4. Söka bidrag (bland annat från Länsstyrelsen).

Etapp #2:

5. Återkoppla till fastighetsägare för nytt bindande avtal.

6. Genomföra upphandling och börja gräva.

Projektet kommer att indelas i två etapper. Den första etappen (punkterna 1-4) kommer ge svar på hur projektet ska bedrivas och vad kostnaden per hushåll kommer att bli. Den andra etappen (punkterna 5-6) utgörs av det praktiska arbetet att dra fram fiberkabel till varje hushåll.

Meningen är att man först förbinder sig till etapp #1 och senare etapp #2 när ett totalpris kan presenteras.

Byalaget avser att jämföra kostnaden att ha Utsikt som bredbandsleverantör med TeliaSonera, som också visat intresse för att förse oss med bredband.

Kostnader och finansiering

Vi avser att finansiera 50-60% av kostnaden med hjälp av bidrag från bland annat Länsstyrelsen. Bidragen betalas ut i efterhand, mot uppvisande av utläggsfakturor, så byalaget måste under en tid ligga ute med hela byggkostnaden. Resten av kostnaden kommer att fördelas solidariskt mellan alla fastighetsägare.

I dagsläget går det inte att säga vad totalkostnaden per hushåll blir, då det bland annat beror på hur många som vill vara med. Liknande projekt i Lundaskog, Ålberga och kring Linköping har slutat med en kostnad på omkring 13-20.000 kr per hushåll. Vid en första anblick kan det kännas högt men om man beaktar att den till att börja med är kraftigt subventionerad och sedan, med största sannolikhet, kommer att höja fastighetens värde blir den reella kostnaden mer blygsam.

Bygget har satt ett tak på 25.000 kr per hushåll. Blir kostnaden högre kommer etapp #2 inte påbörjas.

För enskilda hushåll kan en finansieringsmöjlighet vara att utöka bolånet. Byalaget kommer kontakta banker för att se om det finns möjlighet till lån/hjälp.

Varför bredband via fiber?

Bredband får allt större betydelse för det dagliga livet. Betalning av räkningar, deklarationer, kommunikation, informationsinhämtning, underhållning och studier. I framtiden kommer nya informationstjänster skapas, tjänster som vi idag inte kan veta vilka de är. Behovet av bredband med hög kapacitet blir allt mer viktigt och, inte minst, en viktig förutsättning för att människor och företag ska vilja bo och kunna verka i vårt område.

Frågor och svar

Kan man vänta och se om det blir något bredband?

Det krävs att många är med från början annars faller projektet. Vill någon ansluta sig i efterhand så får det göras till självkostnadspris efter en karenstid på 5 år.

Kan jag vara säker på att få fiber om jag är med i byalaget?

Tyvärr inte! Om projekteringen visar att projektet kommer bli dyrare än det kostnadstak som är satt, finns det risk att projektet inte blir av.

Är det inte bättre att vänta på att TeliaSonera eller någon annan aktör drar fram fiber?

Ingen har tagit över Televerkets samhällsansvar. Dagens aktörer (TeliaSonera, Tele2 osv.) följer marknadsekonomin lagar och det betyder att vi i glesbygd ofta är ointressanta kunder.

Regeringen har insett detta och avsatt, via Länsstyrelsen, medel som vi kan få del av om vi samverkar i byalag.

Ska man inte vänta på att 4G-nätet byggs ut istället?

4G kommer troligtvis byggas ut i samma takt som 3G. Då vi fortfarande har gles 3G-täckning i vårt område så kan vi nog inte hoppas på någon större förbättring framöver. Man får en betydligt högre överföringshastighet via 4G, men är avståndet längre än någon kilometer eller om flera hushåll samtidigt använder en basstation kommer inte kapaciteten var tillräcklig för tex. HDTV. 4G kan inte ersätta bredband via fiber, bara vara ett komplement.

Jag har idag bredband via ADSL som fungerar bra. Kommer inte det duga i framtiden?

ADSL över befintligt kopparnät kommer på sikt inte vara tillräckligt. På vissa platser, där nätägaren (TeliaSonera) tycker underhållet av gamla kopparnät blir för kostsamt, tas telefonväxlar bort och abonnenter hänvisas till det mobila telefonnätet istället. Det här är något som vi riskerar att drabbas av då det redan hänt i vår närhet.

Vad händer med min insats om hela projektet läggs ned?

Om projektet läggs ned kommer den ekonomiska föreningen att upplösas och föreningens kvarvarande likvida medel att fördelas solidariskt mellan samtliga medlemmar.

Gräver föreningen ned fiberkabeln ända fram till huset?

Föreningen ansvarar för att gräva ned fiberkabeln fram till tomtgränsen. Inom den egna tomten ansvarar fastighetsägaren för förläggningen av fiberkabeln. I och med att många inte kommer att vilja gräva själva kan flera, troligen alla som vill, gå samman och få ett förmånligt erbjudande för grävning inom de egna tomterna.

Om jag tycker det tar för lång tid, kan jag då hoppa av projektet om inget arbete påbörjats?

När medlemmen tecknat anslutningsavtalet kan inte detta hävas med mindre än att projektet läggs ned p.g.a. för hög totalkostnad.

Länkar om Byalag

Leader kustlinjen har information om utbyggnaden i Kiladalen.

http://www.leaderkustlinjen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=30

Mer att läsa

Bredbandsstrategi för Sverige (Regeringen)

http://www.bit.ly/HxteR6

Anslut din fastighet - 10 steg (Utsikt)

http://www.bit.ly/Htq8aA

Bredband till dig som bor på landsbygden

http://www.bit.ly/HFbdxH

Vi bygger framtidens bredband - Katrineholms kommun

http://www.bit.ly/Ix3i6P

Byalag med informativ hemsida som arbetar enl. byalagsmodell

http://www.bit.ly/Ief7gz

bo.sinander.it