Vägverket

På vägverkets hemsida finns mycket matnyttig information om enskilda vägar - vilka som är bidragsberättigade, vilka lagar som gäller osv. Nedan finns några utsnitt och relevanta länkar.

  1. Frågor och svar (FAQ) om bl a slitageersättning, vägskador och ersättningsskyldighet, rätt att framföra häst, hantering av svallvatten från kringliggande mark mm
  2. Enskilda vägar med statsbidrag
  3. Bidragsberättigade vägkategorier
  4. Söka bidrag eller bara testa mha en digital blankett som ställer de viktiga frågorna
  5. Vägverkets föreskrifter
  6. Riksdagens förordning om statsbidrag
  7. Riksförbundet för enskilda vägar

Driftbidrag lämnas, enligt utdrag ur vägverkets föreskrifter, med högst 80% av beräknad driftkostnad. För de olika kategorierna gäller;

A Väg för fast boende inom landsbygsområde 70%
B Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där vägen inte har funktionen enbart som lokalväg (bostadsgata) 40%
C Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen och som till övervägande del alstrar trafiken. Årsdygnstrafiken skall normalt vara större än 25 fordon 80%
D Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av betydelse för fast boende inom landsbygdsområde (Vägkategori A). Vägens årsdygnstrafik skall normalt vara större än 25 Fordon 50%
E Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen 40%
F Väg för näringslivet. Vägens årsdygnstrafik skall normalt vara större än 25 fordon 70%

Än mer detaljerat avseende 2006 visas de även för olika insatser.

Väghållarens ansvar

En väg som hålls öppen för allmän trafik måste hålla en viss minimistandard, så att trafikanterna inte råkar ut för skador. Vilken standard en väg skall ha beror naturligtvis på omständigheterna. Kraven på väghållningen ökar ju mera trafik som går på vägen.

Det är väghållaren som har ansvaret för att vägen håller standarden.
Väghållare för en enskild väg är oftast en vägförening, vägsamfällighet eller samfällighetsförening. Men det kan också vara en privatperson eller en ideell förening, t.ex. en tomtägareförening.

Väghållaren kan bli skadeståndsskyldig

En väghållare löper risk att bli skadeståndsskyldig, om någon trafikant eller något fordon blir skadade på grund av bristande väghållning. Detta gäller även vinterväghållningen. Om vägen har blivit skadad måste väghållaren återställa vägen i ett tillfredsställande skick, oavsett vem som har orsakat skadorna.

Källa enskild_vaghallning.pdf

Frågor och svar

Kan man förbjuda ridning och travträning på en enskild väg?
Vägens ägare kan i princip inte förbjuda eller begränsa de aktuella aktiviteterna. Däremot kan en kommun eller länsstyrelse enligt 10 kap. 1§ trafikförordningen besluta om förbud mot trafik med hästfordon eller förbud mot ridning genom lokala trafikföreskrifter. Dessa meddelas av kommunen inom tättbebyggt område och av länsstyrelsen om de ska gälla utanför tättbebyggt område. 
Framställan görs till respektive myndighet.

Vem bestämmer om uppsättning av trafikhinder på enskilda vägar?
En vägförening som anser att det är motiverat att anlägga trafikhinder beslutar själv om detta, och styrelsen verkställer beslutet. När det gäller bidragsvägar måste samråd ske med Vägverkets region så att hindren sätts upp på ett trafiksäkert sätt och att inte bidragsrätten påverkas av hindren.
Utformning enligt Watts princip kan användas som hastighetsdämpande anordning.

Vem ska stå för kostnaden för att leda vatten genom vägen från uppströms liggande åkermarker, täckdikningsledningar eller öppna diken?
Vägens ägare är normalt skyldig att leda bort vatten till 1,2 m djup under lägsta marknivå.

Vem har skyldighet att underhålla sidotrummor genom utfarter och anslutningar till andra vägar?
Vägens ägare har underhållsansvaret om trumman ligger i vägdiket och inom vägområdet.

Vatten från en sidoväg rinner in på vägen och vållar skador, t ex urspolning och svallis. Vem har ansvar för åtgärder?
Ägaren till sidovägen är skyldig att se till att vägen avvattnas på ett riktigt sätt och inte vållar skada på angränsande mark. Väghållaren för den skadade vägen är skyldig att åtgärda skadan men kan kräva ersättning vid skadeståndskrav.

Vem beslutar och bekostar vägvisning till en enskild väg?
Enskild väg med statsbidrag:
- Vägverkets region bekostar, sätter upp och underhåller vägvisare till den enskilda vägen vid allmänna vägar där Vägverket är väghållningsmyndighet.
- Vid övriga allmänna vägar där kommunen är väghållningsmyndighet beslutar respektive kommun.

Enskild väg utan statsbidrag:
- Den sökande bekostar all skyltning

Vägens ägare bekostar, sätter upp och underhåller vägvisare inne på det enskilda vägnätet.

Källa vägverkets frågor och svar

Lagar och bestämmelser

Vilka lagar gäller för enskilda vägar?
Det finns flera lagar som är tillämpliga. De vanligaste är
- anläggningslagen(1973:1149 (AL), som berör bildandet av en gemensamhetsanläggning, rättigheter för väghållaren,  vägområde m m 
- lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL)
- miljöbalken (1998:808), som berör tillstånds- och samrådsförfarande vid fysiska åtgärder på vägnätet.
Trafikförordningen (1998:1276) gäller för enskilda vägar.